این کتاب از جمله کتابهایی  است که خیلی ها دنبالش هستند و از من هم درخواست کردند ولی تا امروز در دسترس نبود .یکی از دوستان عزیز به نام محمدتقی این کتاب نایاب را اسکن کرده  بهرحال این کتاب نوشته استاد مکالمات خیابانی و کوچه بازاری David Bruke مشهور هستند که بالغ بر 100 کتاب از ایشون منتشر شده است نظیر کتابهای Street Talk و  The Slangman a Guid To Street Speak و Biz Speak که همه سطوح انها هم در این سایت گذاشته شده است .کتاب  Bleep!: A Guide to Popular American Obscenities را می توانید تهیه نمایید . از توضیح درباره این کتاب پرهیز میکنیم فقط لازم است کلمه Obscenity را در یک دیکشنری وارد کنید .

The only thing more embarrassing than being called a dcare enough to say something truly offensive. This guide from a skilled linguist covers them airty word is not knowing what it means. Since the four-letter words of our forefathers now seem almost prim, startling combinations of the old favorites and even completely new vulgarities have been created for those occasions when you ll. Illustrated